نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1392/6/11
نگاهی بر وضعیت بنیادی نفت پارس

به پیوست گزارش بررسی اجمالی شرکت نفت پارس جهت بهره برداری تقدیم می گردد

نگاهی بر وضعیت بنیادی نفت پارس
منبع: واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
بازگشت