نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1392/1/20
نگاهی بر وضعیت بنیادی پتروشیمی خراسان

به پیوست گزارش بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی خراسان جهت بهره برداری تقدیم می گردد

نگاهی بر وضعیت بنیادی پتروشیمی خراسان
منبع: واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
بازگشت