نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1391/11/15
تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه

به پیوست گزارش بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی کرمانشه جهت بهره برداری تقدیم می گردد

تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه
منبع: واحد تحلیل و سرمایه گذاری
بازگشت