اعضاي هيات مديره


رئیس هیات مدیره:
حسين عابد نظري
تحصيلات: ليسانس بانکداري و اقتصاد
سوابق حرفه اي:
 • رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت کارگزاري سرمايه و دانش.
 • عضو موظف هيات مديره و مديرعامل شرکت کارگزاري بانک رفاه.
 • معاون اداره بررسي طرحها و اعطاي تسهيلات بانکي بانک رفاه.
 • کارشناس تجزيه و تحليل روش ها در ادارات کارگزيني و اعتبارات بانک رفاه.
 • بازرس اداره بازرسي بانک رفاه.
پست الکترونيک: nazari@ckbroker.com
     تلفن تماس: 66743088 - 021
             نمابر: 66716428 - 021

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل:
علی گشاده فکر
تحصيلات: ليسانس حسابداري
سوابق حرفه اي:
 • عضو موظف هيات مديره شرکت کارگزاري سرمايه و دانش.
 • مدیرمالی شرکت کارگزاري بانک رفاه.
 • مديرمالي شرکت کارگزاري آبان.
 • مدير مالي شرکت پارس لعاب.
مدارک حرفه ای:
 • گواهي نامه تحلیل گری بازار سرمایه
پست الکترونيک: goshadehfekr@ckbroker.com
     تلفن تماس: 66743088 - 021
             نمابر: 66716428 - 021

عضو هیات مدیره:
امیرعلی مستخدمین حسینی
تحصيلات:‌ Master of Business Administration(MBA)
            کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سوابق حرفه اي:
 • عضو موظف هيات مديره شرکت کارگزاري سرمايه و دانش.
 • رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری توسعه فردا.
 • عضو هیات مدیره شرکت ارزیابی و سنجش اعتبار مشتریان مهر خاورمیانه.
مدارک حرفه ای:
 • گواهي نامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه.
 • گواهي نامه اصول بازار سرمایه.
 • گواهي نامه معامله گری اوراق تامین مالی.
 • گواهي نامه معامله گری بورس کالا.
 • گواهي نامه معاملات ابزار مشتقه.
پست الکترونيک: hosseini@ckbroker.com
     تلفن تماس: 66743088 - 021
             نمابر: 66716428 – 021

عضو هیات مدیره:
محمد عابد
تحصيلات:‌ دکتراي اقتصاد
سوابق حرفه اي:
 • عضو موظف هيات مديره شرکت کارگزاري سرمايه و دانش.
 • مدير بورس کالاي شرکت کارگزاري سرمايه و دانش.
 • تحليل گر مالي و سرمايه گذاري شرکت کارگزاري سرمايه و دانش.
مدارک حرفه ای:
 • گواهي نامه تحليل گري بازار سرمايه.
 • گواهي نامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه.
 • گواهي نامه اصول بازار سرمایه.
 • گواهي نامه معامله گری اوراق تامین مالی.
 • گواهي نامه معامله گری بورس کالا.
 • گواهي نامه معاملات ابزار مشتقه.
پست الکترونيک: abed@ckbroker.com
     تلفن تماس: 66743088 - 021
             نمابر: 66716428 - 021

عضو هیات مدیره:
محمدابراهیم آقابابایی
تحصيلات:‌ دکترای اقتصاد
سوابق حرفه اي:
 • عضو غیر موظف هيات مديره شرکت کارگزاري سرمايه و دانش.
 • معاون مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت
پست الکترونيک: aghababaei@ckbroker.com
     تلفن تماس: 66743088 - 021
             نمابر: 66716428 - 021